Начало Договорни фондове ДФ „Аркус Балансиран”

ДФ „Аркус Балансиран”

ДФ ”Аркус Балансиран” притежава разрешение от КФН № 779-ДФ/22.10.2013 г.

На 11.11.2013 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е със среден рисков профил. Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на консервативен подход, включващ основно дългови инструменти, инструменти на паричния пазар, акции и деривативни инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Политиката на Фонда предвижда активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, които могат лесно и без съществена загуба на стойност да бъдат закупени, или съответно продадени. Инвестиционната стратегия включва осигуряването на доход под формата на лихви, дивиденти и капиталови печалби.

Междинен финансов отчет 2022 ДФ Аркус Балансиран
1.22 MB

Годишен финансов отчет 2021 ДФ Аркус Балансиран
3.82 MB

Покана за предявяване на вземания
350.51 KB

Ключова информация за инвеститорите
1.88 MB

Годишен финансов отчет 2020 ДФ Аркус Балансиран
4.49 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2021 по чл.43 от Наредба 44
288.21 KB

Междинен финансов отчет 2020 ДФ Аркус Балансиран
1.96 MB

Годишен финансов отчет 2019 ДФ Аркус Балансиран
4.27 MB

Междинен финансов отчет 2019 ДФ Аркус Балансиран
4.17 MB

Проспект ДФ Аркус Балансиран
1.72 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2018 по чл.43 от Наредба 44
237.75 KB

Междинен финансов отчет 2021 ДФ Аркус Балансиран
1.16 MB

Годишен финансов отчет 2018 ДФ Аркус Балансиран
5.77 MB

Междинен финансов отчет 2018 ДФ Аркус Балансиран
3.35 MB

Правила ДФ Аркус Балансиран
1.53 MB

Годишен финансов отчет 2017 ДФ Аркус Балансиран
2.42 MB

Междинен финансов отчет 2017 ДФ Аркус Балансиран
1.58 MB

Годишен финансов отчет 2016 ДФ Аркус Балансиран
4.58 MB

Междинен финансов отчет 2016 ДФ Аркус Балансиран
6.38 MB

Годишен финансов отчет 2015 ДФ Аркус Балансиран
2.43 MB

Междинен финансов отчет 2015 ДФ Аркус Балансиран
7.02 MB

Годишен финансов отчет 2013 ДФ Аркус Балансиран
12.33 MB

Междинен финансов отчет 2014 ДФ Аркус Балансиран
836.42 KB

Годишен финансов отчет 2014 ДФ Аркус Балансиран
0

Правила за оценка и управление на риска ДФ Аркус Балансиран
1.01 MB

Правила за оценка на активите ДФ Аркус Балансиран
1.08 MB

Правила за ликвидността ДФ Аркус Балансиран
1.41 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2020 по чл.43 от Наредба 44
705.64 KB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2019 по чл.43 от Наредба 44
232.34 KB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2017 по чл.43 от Наредба 44
242.98 KB