Начало Договорни фондове ДФ „Аркус Динамичен”

ДФ „Аркус Динамичен”

ДФ ”Аркус Динамичен” притежава разрешение от  КФН № 780-ДФ/22.10.2013 г.

На 11.11.2013 г. започна първичното публично предлагане на дяловете му. Фондът е с високорисков профил. Инвестиционният портфейл на Фонда се структурира на базата на агресивен подход, включващ основно дългови инструменти, инструменти на паричния пазар, акции и деривативни инструменти, приети за търговия на регулирани пазари в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари в чужбина. Политиката на Фонда предвижда активно управление на портфейла от финансови инструменти и парични средства, които могат лесно и без съществена загуба на стойност да бъдат закупени, или съответно продадени. Инвестиционната стратегия включва осигуряването на доход под формата на лихви, дивиденти и капиталови печалби.

Междинен Финансов Отчет 2020 ДФ Аркус Динамичен
3.33 MB

Годишен финансов отчет 2019 ДФ Аркус Динамичен
4.24 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2019г. по чл.43 от Наредба 44
237.18 KB

Ключова информация за инвеститорите
152.28 KB

Проспект ДФ Аркус Динамичен
1004.36 KB

Междинен Финансов Отчет 2019 ДФ Аркус Динамичен
4.11 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2018г. по чл.43 от Наредба 44
237.52 KB

Годишен финансов отчет 2018 ДФ Аркус Динамичен
5.74 MB

Междинен Финансов Отчет 2018 ДФ Аркус Динамичен
3.34 MB

Правила ДФ Аркус Динамичен
1.71 MB

Годишен финансов отчет 2017 ДФ Аркус Динамичен
3.30 MB

Междинен Финансов Отчет 2017 ДФ Аркус Динамичен
1.67 MB

Годишен финансов отчет 2016 ДФ Аркус Динамичен
3.77 MB

Междинен Финансов Отчет 2016 ДФ Аркус Динамичен
6.61 MB

Годишен финансов отчет 2015 ДФ Аркус Динамичен
1.35 MB

Междинен Финансов Отчет 2015 ДФ Аркус Динамичен
7.04 MB

Годишен финансов отчет 2013 ДФ Аркус Динамичен
12.51 MB

Междинен Финансов Отчет 2014 ДФ Аркус Динамичен
480.23 KB

Годишен финансов отчет 2014 ДФ Аркус Динамичен
5.33 MB

Правила за оценка и управление на риска ДФ Аркус Динамичен
1.31 MB

Правила за оценка на активите ДФ Аркус Динамичен
1.06 MB

Правила за ликвидността ДФ Аркус Динамичен
1.47 MB

Информация относно управлението на риска към 31.12.2017г. по чл.43 от Наредба 44
242.76 KB