Начало Договорни фондове Обща информация

Обща информация

 

Ако искате да сте част от капиталовите пазари, нашите взаимни фондове нямат ограниччение за размера на началната инвестиция. Вие може да закупите дялове от фондовете и парите ви имат следния цикъл:  

 

"Аркус Асет Мениджмънт” АД е управляващо дружество, с предмет на дейност управление на колективни инвестиционни схеми, индивидуални портфейли от финансови инструменти и предоставяне на инвестиционни консултации. Дружеството притежава лиценз № 49-УД / 13.05.2013 г., издаден от Комисията за Финансов Надзор.

 На 11 ноември 2013 г. УД „Аркус Асет Мениджмънт” АД започна управление на два нови договорни фонда - „Аркус Балансиран” и „Аркус Динамичен”. Определените за началната дата на публично предлагане емисионни стойности/цени на покупка за дяловете на фондовете са както следва:

 Договорен Фонд Емисионна стойност Цена при покупка
Аркус Балансиран

10.00 лв.

Аркус Динамичен

10.00 лв.

 

Инвестициите в Договорни Фондове са свързани с определени рискове и НЕ са гарантирани от държавен гаранционен фонд, друг вид гаранция или трето лице. Стойността им и/или доходът може да се повишат или понижат спрямо първоначално инвестираните средства, печалбата не е гарантирана. Съществува риск инвестираните средства да не бъдат възстановени в пълен размер. Бъдещите резултати НЕ са обвързани по необходимост с минали такива. Информацията в този сайт НЕ представлява препоръка за покупка и/или продажба на дялове. Всички проспекти и учредителни актове са достъпни на адреса на управляващото дружество.
Записване (покупка) на дялове

 

ВАЖНО: Всички подадени поръчки се изпълняват винаги по цената, следваща подаването им.


Инвеститорите записват (купуват) дялове в офиса на УД “Аркус Асет Мениджмънт” АД, като за целта подават поръчка за покупка на дялове, съдържаща всички реквизити съгласно нормативната уредба, лично или чрез пълномощник. В случай, че подават поръчка чрез пълномощник, последният е необходимо да представи и нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.

При подаване на поръчка за записване (покупка) на дялове, инвеститорите внасят в офиса на УД сумата, която желаят да инвестират или предварително я превеждат по банков път в банката депозитар по една от следните сметки, в зависимост от избора им на договорен фонд:

 • За Договорен Фонд „Аркус Балансиран”:
  IBAN: BG
  55 UNCR 7000 1521 1898 43
  BIC:
  UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк АД
  Основание: покупка на дялове
 • За Договорен Фонд „Аркус Динамичен”:
  IBAN: BG
  78 UNCR 7000 1521 1906 90
  BIC:
  UNCRBGSF
  Уникредит Булбанк АД
  Основание: покупка на дялове

 

 

Обратно изкупуване на дялове

 

Управляваните от „Аркус Асет Мениджмънт” АД договорни фондове изкупуват обратно чрез Управляващото Дружество емитираните от тях дялове. Управляващото Дружество е задължено при искане от страна на притежателите на дялове (освен в случаите на спиране на обратното изкупуване) да изкупува обратно дяловете на Фондовете по съответната цена на обратно изкупуване, определена на първата дата за определяне на цена, следваща датата на подаване на поръчката за обратно изкупуване на дялове.

Поръчките за обратно изкупуване на дялове на Договорен Фонд се подават лично или чрез пълномощник. Подаване на поръчки чрез пълномощник е допустимо, само ако се представи нотариално заверено пълномощно за извършване на разпоредителни действия с ценни книжа и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с ценни книжа.

 

Поръчки за покупка и за обратно изкупуване на дялове (след започването му) се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адрес:

 

УД “Аркус Асет Мениджмънт”АД, 
гр. Пловдив, бул. Шести септември №152
Легис Център, ет. 4, офис 4-3А

тел./факс: (032) 660-754
email: [email protected]