Начало За Нас Структура

Структура

Рабoтата в Аркус Асет Мениджмънт е разпределена между шест звена, като прилагаме принципа на разделяне на отговорностите между служителите. Не се допуска един служител да носи отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол върху сделките с финансови инструменти.

 

Във връзка с принципа по предходното изречение, служителите от звено "Управление на портфейли и консултации" изготвят инвестиционнните предложения по управление на портфейлите, инвестиционните нареждания се подписват от управляващите УД, а служителите от отдел "Сетълмент и административно обслужване" обработват документацията по изпълнение на инвестиционните решения.

 

Осчетоводяването се извършва от звено "Счетоводство". Звено "Нормативно съответствие" извършва постоянен контрол върху законосъобразното и правилно извършване на дейността на УД и служителите, а звено "Управление на риска" контролира рисковете, свързани с управлението на индивидуалните портфейли и колективните инвестиционни схеми, както и с представянето на допълнителни услуги от УД. 

 

 

Arcus Management Structure